AXPRO.LT ELEKTRONINĖS PREKYBOS TAISYKLĖS

 1. Sąvokos
 2. Duomenų valdytojas ir svetainės www.axpro.lt operatorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra UAB „BK grupė“, įmonės kodas 210599550, PVM mokėtojo kodas LT105995515, adresas Pramonės pr. 4D, LT-51329 Kaunas, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@bkgrupe.lt
 3. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje https://axpro.lt/.
 4. AXPRO.LT – elektroninė prekių parduotuvė, esanti adresu www.axpro.lt.
 5. Šalis – Pirkėjas ar Pardavėjas kiekvienas atskirai, o kartu gali būti vadinami Šalimis.
 6. Sutartis – sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl Prekių įsigijimo.
 7. Prekės – elektroninėje parduotuvėje AXPRO.LT siūlomos ar Pirkėjo įsigyjamos prekės bei paslaugos.
 8. Prekių pirkimo pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Pirkėjo ir Pardavėjo teises, įsipareigojimus, Prekių kainas, apmokėjimo tvarką, terminus, pristatymą, Prekių kokybės garantiją, Prekių grąžinimą ir keitimą, atsakomybes.
 9. „Hikvision AX PRO apsaugos sistemos rinkinys“ (toliau – Sistemos rinkinys)  – prekės krepšelį sudaro montavimo, instaliavimo, surinkimo darbai ir „AX PRO“ įrenginiai: panelė/centralė modelio Nr. DSPWA64LWE; „AX PRO“ pultelis, modelio Nr. DSPKF1WE; „AX PRO“ vidaus magnetas modelio Nr. DSPDMCEG2WE; „AX PRO“ 2 (du) vnt. judesio davikliai modelio NR. DSPDP15PEG2WE; „AX PRO“ vidaus sirena modelio Nr. DSPS1IWE; „AX PRO“ dūmų daviklis modelio Nr. DSPDSMKSWE.[1]
 1. Bendrosios nuostatos
 2. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės”), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su AX PRO pirkimo taisyklėmis ir su jomis sutinku”), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos. Pirkėjas, prieš apsispręsdamas atlikti Prekių užsakymą elektroninėje parduotuvėje AXPRO.LT, privalo atidžiai perskaityti šias Taisykles ir visas jose pateiktas nuorodas į AXPRO.LT informacines skiltis. Atsakomybė už nesusipažinimą su Taisyklėmis tenka Pirkėjui.
 3. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Pirkėjui, prieš kiekvieną užsakymo atlikimą, rekomenduojama peržiūrėti Taisykles, siekiant įsitikinti, kad supranta visas Sutarties sudarymo sąlygas ir ar su visomis sąlygomis sutinka. Apie Taisyklių atnaujinimą Pirkėjas bus informuojamas elektroniniu paštu arba AXPRO.LT įsigydamas Prekes pirmą kartą po naujų Taisyklių paskelbimo.
 4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes AX PRO internetinėje parduotuvėje.
 5. Taisyklės gali būti keičiamos pasikeitus teisiniam reglamentavimui. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas.
 6. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų naudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka.
 1. Privatumo politika
 1. UAB “BK Grupė“, vykdydama elektroninę prekyba vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais teisės aktais, nustatančiais asmens duomenų tvarkymą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
 2. Privatumo politika yra pirkimo – pardavimo taisyklių sudėtinė dalis.
 1. Prekės
 1. Internetinėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.
 2. Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose internetinėje parduotuvėje.
 3. Visos Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos Pirkėjui. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.
 4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užsakyti” ir kai Pardavėjas susisiekęs su Pirkėju jo nurodytu telefonu arba el. paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas laišką el. paštu apie užsakymo patvirtinimą.
 5. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma internetinės parduotuvės duomenų bazėje.
 • Pirkėjo teisės
 • Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką info@bkgrupe.lt. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas). 
 • Pirkėjas teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, nebuvo surinkta ir liko originalioje pakuotėje.
 • Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę iš AX PRO internetinės parduotuvės, turi teisę: 1) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus, 2) reikalauti pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, 3) reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą, 4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą sumą.
 • Pirkėjo įsipareigojimai
 • Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
 • Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją.
 • Pirkėjas, naudodamasis AX PRO internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 • Pardavėjo teisės
 • Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.
 • Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
 • Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
 • Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą banko pavedimu nesumoka už prekes.
 • Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo, pasilieka teisę keisti pristatymo sąlygas ir laiką, arba nutraukti užsakymą apie tai nedelsiant informuodamas Pirkėją ir grąžindamas apmokėjimą.
 • Pardavėjo įsipareigojimai
 • Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės AX PRO teikiamomis paslaugomis.
 • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, nurodytomis sąlygomis.
 • Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
 • Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
 • Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
 • Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
 • Apmokėjimas banko pavedimu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas po užsakymo patvirtinimo, gavęs nurodymą apie apmokėjimą, perveda pinigus į UAB „BK Grupė“ banko sąskaitą.
 • Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo pasirašyti prekių užsakymo sutartį.
 • PVM sąskaitose faktūrose pateikiamos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
 • Prekių pristatymas
 • Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte.
 • Prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu:
 • Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
 • Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 • Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
 • Prekių pristatymas (transportavimas) Lietuvos Respublikos teritorijoje yra nemokamas.
 • Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
 • Pardavėjas įsipareigoja „AXPRO sistemos“ įrengimo darbus atlikti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Prekių įsigijimo (apmokėjimo) dienos.[2]
 • Jeigu Pardavėjas dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių negali atlikti darbų per Taisyklių 48 p. nurodytą terminą, terminas gali būti pratęsiamas dar 10 (dešimčiai) dienų, prieš tai raštu informavus Pirkėją apie termino pratęsimą ir nurodžius tokio termino pratęsimo aplinkybes.[3]
 • Pardavėjas „AXPRO“ sistemos įrengimo darbus atlieka Pirkėjo nurodytu adresu.[4]
 • Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 • Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente.
 • Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
 • AX PRO prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
 • Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.
 • Pardavėjas visoms prekėms suteikia 24 mėnesių garantiją, jei nėra nurodyta kitaip prekės aprašyme.
 • Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
 • Pardavėjas teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas tarpininkaudamas tarp Pirkėjo ir gamintojo, ar gamintojo atstovo.
 • Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos bei grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir šiomis Taisyklėmis.
 • Pardavėjas „AX PRO“ įrangai suteikia garantinį aptarnavimą remiantis LR ir ES galiojančiais garantinio aptarnavimo įstatymais. „AX PRO“ įrangai taikoma 24 mėnesių garantija skaičiuojama nuo darbų atlikimo dienos.[5]
 • Iškilus Prekės kokybės netinkamumo klausimams, Pirkėjas gali kreiptis į AXPRO.LT atsakingus asmenis el. paštu: karolis@bkgrupe.lt, arba telefonu +370 613 24460.
 • Pirkėjas negali nutraukti Sutarties, jei Prekės trūkumas yra nedidelis.
 • Prekių grąžinimas ir keitimas
 • Pardavėjas suteikia garantinį aptarnavimą visam savo parduodamos produkcijos asortimentui, remdamasis LR ir ES galiojančiais garantinio aptarnavimo įstatymais.
 • Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Prekes, kurių prekinė pakuotė (išvaizda) yra pakitusi.
 • Pirkėjas turi teisę per 30 dienų grąžinti Prekes, kurių prekinė išvaizda ir (ar) pakuotė yra nepažeista, prieš tai raštu informavęs Pardavėją.
 • Garantiniu prekės galiojimo laikotarpiu pastebėjęs prekės(ių) broką, Pirkėjas praneša apie tai raštu arba el. paštu Pardavėjui per 3 kalendorines dienas nuo prekių trūkumo pastebėjimo.
 • Pirkėjas, per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės priėmimo dienos, gali pakeisti įsigytą Prekę analogiška kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo Prekėmis. Jei dėl Prekių keitimo atsiranda kainų skirtumas, Pirkėjas privalo Pardavėjui sumokėti kainos skirtumą. Pageidavimą pakeisti Prekę Pirkėjas išreiškia raštu, siųsdama pranešimą Pardavėjui elektroniniu paštu : karolis@bkgrupe.lt
 • Pirkėjas savo teise pakeisti nepatikusią Prekę (dėl formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo) gali pasinaudoti remdamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001.06.11 nutarimu Nr. 697 (2014.07.22 nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintomis ,,Mažmeninės prekybos taisyklėmis” (toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės). 
 • Nekokybiškas ar brokuotas prekes Pardavėjas įsipareigoja taisyti arba keisti naujomis. Pardavėjas kartu su prekėmis įsipareigoja perduoti pirkėjui prekių naudojimosi instrukcijas, jei tokias privalo perduoti pagal prekių specifikaciją, arba pateikti nuorodą, kur Pirkėjas gali susipažinti su prekės instrukcijomis, bei Pirkėjo pageidavimu Pardavėjas atlieka negarantinės įrangos remontą. Gedimų diagnostikos fiksuotas ir nekintantis įkainis – 10 EUR + PVM, galutinė kaina priklauso nuo remonto sudėtingumo.
 • Pardavėjas nėra atsakingas už prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių gabenimo, laikymo, naudojimo ir/ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ir kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu, ar Prekių kokybės pablogėjimas yra dėl Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, veiksmų.
 • Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.
 • Pirkėjas privalo patikrinti ir įsitikinti ar darbų atlikimo metu nebuvo pažeistas Pirkėjo turtas (nuosavybė). Jeigu turtas buvo pažeistas, informuoti Pardavėją apie atsiradusią žalą, defektus ar bet kokius kitus objekto ir (ar) turto pažeidimus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas.[6]
 • Pirkėjas patyręs nuostolius dėl Pardavėjo vykdomos veiklos privalo pareikšti rašytinį reikalavimą dėl trūkumų ištaisymo. Pardavėjas įsipareigoja per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 30 dienų ištaisyti reikalavime nurodytus pagrįstus pažeidimus arba pareikšti motyvuotą atsisakymą.[7]
 • Atsakomybė
 • Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 • Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
 • Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei BK grupė teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
 • Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 • Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
 • Informavimas
 • Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklėse numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
 • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai” nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 • Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima ir elektroninius laiškus.
 • Nenugalima jėga
 • Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių (nenugalimos jėgos, įskaitant COVID-19).
 • Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis reiškia bet kokį veiksmą ar įvykį, kurio Pardavėjas pagrįstai negali kontroliuoti (nenugalima jėga).
 • Tuo atveju, jeigu įvyksta Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui:
 • Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją; ir
 • Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei. Jeigu Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių pabaigos. 
 • Baigiamosios nuostatos
 • Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
 • Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
 • Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka, pagal Pardavėjo buveinės vietą.
 • Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.
 • Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl axpro.lt įsigytos prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

*„Hikvision AX PRO apsaugos sistemos rinkinys“ taikomos papildomos pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos.

[2] Taikoma įsigyjant „Hikvision AX PRO apsaugos sistemos rinkinys“.

[3] Taikoma įsigyjant „Hikvision AX PRO apsaugos sistemos rinkinys“.

[4] Taikoma įsigyjant „Hikvision AX PRO apsaugos sistemos rinkinys“.

[5] Taikoma įsigyjant „Hikvision AX PRO apsaugos sistemos rinkinys“.

[6][6] Taikoma įsigyjant „Hikvision AX PRO apsaugos sistemos rinkinys“.

[7] Taikoma įsigyjant „Hikvision AX PRO apsaugos sistemos rinkinys“.